İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

24 TEMMUZ 2024, ÇARŞAMBA   

19

TMMOB ANA YÖNETMELİĞİ

 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ANA YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarih/Sayı : 02.12.2002 / 24954

BİRİNCİ BÖLÜM

Odalar Birliği (TMMOB), Kuruluş, Merkez ve Amaç

Kuruluş, Kapsam, Dayanak ve Amaç

Madde 1: Bu Ana Yönetmelik; kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bağlı Odalarının işlev, işleyiş ve amaçlarını, üyelerinin, organlarının görev ve yetkilerini kapsar.

Bu Ana Yönetmelik 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

6235 sayılı Kanun ile kurulan ve Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yetkili olup da, mesleki etkinlikte bulunan yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimarları örgütü içinde toplayan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), bu Ana Yönetmelik hükümlerine bağlıdır.

Birliğin ve Odaların Merkezi

Madde 2: Birliğin (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) ve Odaların merkezi Ankara‘dadır. Ancak, Ankara‘da Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu gibi organların asıl ve yedek üyelerine yetecek sayıda üyesi bulunmayan Odaların merkezleri, Birlik Genel Kurulu tarafından belirlenir.

Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları

Madde 3: Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bağlı Odaların amaçları şunlardır:

a) Günün gerek ve koşullarına ve mevcut olanaklara göre, kanun, tüzük ve bu Ana Yönetmelik hükümleri içinde kalmak üzere, mühendis ve mimarları meslek kollarına ayırmak, meslek ve çalışma konuları aynı ya da birbirine yakın bulunan mühendis ve mimarlık grubu için Odalar kurmak.

b) Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının ortak gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak; kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak.

c) Meslek ve çıkarları ile ilgili işlerde, resmi makamlar ve öteki kuruluşlar ile işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları, bilimsel şartnameler, tip sözleşmeler ve bunlar gibi bütün bilimsel evrakı incelemek ve bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi ya da yeniden konulması yolunda önerilerde bulunmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Birlik Organları, Görev ve Yetkileri

Birlik Organları

Madde 4: Birliğin karar, yürütme ve danışma organları şunlardır.

a) Birlik Genel Kurulu,

b) Birlik Yönetim Kurulu,

c) Yüksek Onur Kurulu,d) Birlik Denetleme Kurulu,

e) Birlik Danışma Kurulu.

Birlik Genel Kurulu

Madde 5: Birlik Genel Kurulunda aşağıdaki esaslara uyulur;

a) Birlik Genel Kurulu, Odaların meslekte en az on yıl kıdemli olan üyeleri arasından, toplam üye sayısının %2‘si oranında ve üç kişiden az, yüz kişiden çok olmamak üzere oda genel kurullarınca seçilen ve en geç Mart ayı sonuna kadar Birliğe bildirilen delegelerden ve Birlik Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulunun asıl üyelerinden oluşur.

b) Birlik Genel Kurulu, iki yılda bir, Mayıs ayı içinde Birlik Yönetim Kurulunca belirlenen gün ve yerde toplanır. Oda genel kurullarınca delege seçimi ile Birlik Genel Kurulunun aynı yıl içinde yapılması esastır. Toplantı tarihinin, görüşmeler cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve pazar günü seçimler yapılacak şekilde saptanması zorunludur.

c) Birlik Genel Kurulu, delege tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı; TMMOB Yönetim, Yüksek Onur ve Denetleme Kurulu asıl üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde Genel Kurul ancak bir kez olmak ve 60 günü geçmemek üzere ertelenir. Bu durumda Yönetim Kurulu yeni Genel Kurul tarihi ve yerini, gündeminde seçim olması halinde görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az 10 gün önce Oda merkezlerinin bulunduğu yerde bir gazetede ilan eder ve Odalara duyurur.

d) Birlik Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce Genel Kurula katılacak asil ve yedek delegelerin üçer kopya olarak hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazıyla birlikte, görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir. Genel Kurul toplantısına katılamayacağı belli olan asıl ve yedek delegelerin, Odaları aracılığıyla ya da doğrudan Birliğe ilettikleri istifa yazıları da, Yönetim Kurulunca, istenmesi durumunda görevli hakime iletilir. Gerekli incelemeden sonra hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, Birliğin ilan yerinde asılmak suretiyle ve üç gün süre ile ilan edilir. Askı süresince, asıl ve yedek delegelikten istifa başvuruları Birlik aracılığıyla ya da doğrudan görevli hakime yapılır. Asıl delege listesi hakim tarafından kesinleştirilir.

e) Kanuni sürecin tamamlanması ve listelerin kesinleşip, Genel Kurula ilişkin diğer hususların onaylanmasını izleyen üç gün içinde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu Odalara duyurur ve Oda merkezlerinin bulunduğu yerlerde birer gazetede ilan eder. Birlik Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının düzenli bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması durumunda, toplantı başlamadan önce Genel Kurulu, ancak bir kez olmak ve iki ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda Birlik Yönetim Kurulu, yeni Genel Kurul tarih ve yerini, görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az on gün önce, Oda Merkezi bulunan yerlerde birer gazeteyle duyurur ve Odalara en az on gün önceden bildirir.

f) Birlik ödentisinin tamamını ödememiş olan odaların delegeleri, Genel Kurul toplantısına katılamazlar.

Genel Kurulun Açılması

Madde 6: Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı, İkinci Başkanı ya da Yönetim Kurulunun kendi içinden belirleyeceği bir üye tarafından açılır ve gündemin birinci maddesi gereğince başkanlık divanı seçilir.

Divanın Oluşumu

Madde 7: Başkanlık divanı; bir başkan, iki başkan yardımcısı ve dört yazmandan kurulur.

Gündem

Madde 8: Genel Kurul görüşmeleri Yönetim Kurulunca hazırlanıp duyurulmuş olan gündeme göre yapılır. Bir Odanın Yönetim Kurulu tarafından ya da Genel Kurula gelen delegeler tarafından Başkanlık Divanına yapılacak yazılı başvuru üzerine, Genel Kurul kararı ile gündeme madde eklenebilir. 10 uncu madde hükmü saklı kalmak koşuluyla, gündemden madde çıkarılabilir ya da maddelerin görüşme sıraları değiştirilebilir.

Genel Kurulda Uygulanacak Kurallar

Madde 9: Birlik Genel Kurullarında, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.

Gündemde Yer Alması Zorunlu Maddeler

Madde 10: 8 inci maddeye göre saptanacak gündeme aşağıdaki maddelerin konulması zorunludur.

a) Başkanlık Divanı seçimi.

b) Çalışma, Mali ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi, Birlik Yönetim Kurulunun aklanması.

c) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kuruluna, Odalarca gösterilen adayların duyurulması.

d) Seçimler.

Genel Kurula Katılma Koşulları

Madde 11: Birlik Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için, Birlik Genel Sekreterliğince hazırlanmış ve görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş delege listesinin imzalanması yoluyla alınmış olan delege kartları ile Oda kimlik kartlarının gösterilmesi zorunludur.

Genel Kurulda Karar Yeter Sayısı

Madde 12: Birlik Genel Kurulu kararlarını oy çokluğuyla alır. Oylarda eşitlik olursa başkanın tarafı çoğunlukta sayılır. Yalnız, bu Ana Yönetmeliğin değiştirilmesi için, görüşmelere katılan delegelerin üçte ikisinin kararı gereklidir.

Genel Kurula Delegeler Dışında Katılım

Madde 13: Odalar ve Şubelerin Yönetim, Onur ve Denetleme Kurullarıyla, Bölge ve İl Temsilciliklerinde görevli olup da, Birlik Genel Kurulu delegeleri arasında yer almayan üyeler, Genel Kurula ve görüşmelere katılırlar; ancak oy kullanamazlar.

Genel Kurul Tutanağı

Madde 14: Genel Kurulun görüşmeleri ve kararları bir tutanağa geçirilir. Başkanlık Divanı tarafından gereği için Birlik Yönetim Kuruluna verilir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Madde 15: Olağanüstü Genel Kurul aşağıdaki durumlarda, Birlik Yönetim Kurulu ya da onun görevini yapmaması durumunda, mevcut Odaların çoğunluğu tarafından oluşturulacak bir komite tarafından toplantıya çağrılır.

a) Odalardan en az yarısının Yönetim Kurullarının Birlik Yönetim Kuruluna başvurması ile,

b) Denetleme Kurulunun, Birlik hesap işleri ile ilgili görecekleri gerek üzerine, oybirliği ile alacakları karar ile;

c) Birlik Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunlukla alacağı karar ile,d) Birlik Yönetim Kuruluna katılacak yedekler de kalmayıp, Yönetim Kurulu üye sayısının yarıdan aşağı düşmesi durumunda.

Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

Madde 16: Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerde açıklandığı biçimde Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır. Ancak, sadece toplantıya neden olan konuların üzerinde görüşülür ve karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 10 uncu madde hükmü uygulanmaz.

Birlik Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 17: Birlik Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Birliğin kuruluş amacını gerçekleştirecek kararları almak.

b) Mesleki gelişme ve etkinlik alanlarının genişletilmesi için yapılması gereken çalışmaların ilkelerini saptamak.

c) Yönetim Kurulu çalışmalarını gösteren raporları incelemek, gelecek dönem çalışmalarını yönlendirici kararlar almak.

d) Birlik bilanço, gelir ve gider cetvelleri ile Denetleme Kurulu raporlarını incelemek ve haklarında karar vererek, Yönetim Kurulunu aklamak.

e) Yönetim Kurulunun getireceği yeni dönem gelir ve gider bütçelerini, geçici ve sürekli ücretliler kadrolarını inceleyip, değiştirmek ya da olduğu gibi kabul etmek.

f) Birlik Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu üyelerinin oturum ücretleri ile Birlik Yönetim Kurulu Başkanı, İkinci Başkanı ve Sayman Üye ödeneğinin toplamını ve Genel Sekreterlik kadrosu ödeneğini saptamak.

g) Birlik Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Yüksek Onur Kurulunun asıl ve yedek üyelerini iki yıl süre için seçmek.

h) Birliğin alacağı ya da satacağı taşınmaz mallar hakkında karar almak.

i) Gerektiğinde yeniden Oda kurulması, varolan Odaların birleştirilmesi, birbirine yakın mesleklerin bir Odada toplanması ya da böyle birleşik Odaların, yeni meslek Odalarına ayrılması konusunda karar almak.

j) Birlik Yönetim Kurulunun önerisi ya da Birlik Genel Kurulunu oluşturan delegelerin 1/5‘inin verecekleri önerge üzerine, tüzük ya da ana yönetmelik değişikliklerini görüşüp karara bağlamak.

k) Birlik Yönetim Kurulunca önerilen yönetmelikleri inceleyip, onaylamak; Birlik Yönetim Kurulunun gerekli görmesi durumunda Oda tüzük, ana yönetmelik ve yönetmeliklerini inceleyip gerekli değişiklikleri yapmak ya da aynen onaylamak.

Birlik Yönetim Kurulunun Oluşumu

Madde 18: Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Genel Kurulunca, her Oda bir üye ile temsil edilmek üzere Oda sayısına göre, Oda Genel Kurullarınca belirlenen üçer aday arasından seçilecek üyelerden oluşur. Oda Genel Kurullarınca belirlenen adayların Birlik Genel Kurulu delegeleri arasında bulunması zorunludur. Birlik Genel Kurulunda en çok oy alan aday asıl, diğerleri ise aldıkları oy sayısına göre birinci yedek ve ikinci yedek olarak seçilirler.

Birlik Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı

Madde 19: Yönetim Kurulu, seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra en geç 15 gün içerisinde Birlik Genel Sekreterinin çağrısıyla ilk toplantısını yapar. Bu ilk toplantıda, üyeler arasından gizli ve üye tam sayısının çoğunluk oyu ile; bir Başkan, bir İkinci Başkan ve bir Sayman Üye ile dört Yürütme Kurulu üyesini seçer. Bu seçilenler gereğinde, tüm üye sayısının çoğunluğu ile değişebilir.

Birlik Yönetim Kurulunun Toplanması ve Çalışma Şekli

Madde 20: Yönetim Kurulu olağan olarak en az ayda bir kez toplanır. Toplantılara üye tam sayısının salt çoğunluğunun katılımı aranır. Toplantıları Başkan, bulunmadığı durumlarda İkinci Başkan, o da bulunmadığında Yönetim Kurulu üyelerinin o toplantı için aralarından seçecekleri bir üye yönetir. Yönetim Kurulu üyelerinin 1/5‘inin (beşte biri) yazılı isteği ya da Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı ile olağanüstü olarak da toplanır.

Yönetim Kurulunun Karar Yeter Sayısı

Madde 21: Yönetim Kurulu, kararlarını oy çokluğu ile verir. Oylarda eşitlik olursa başkanın katıldığı taraf çoğunluk sayılır.

Yönetim Kurulu Üyeliğinden Ayrılma

Madde 22: Yönetim Kurulundan ayrılan üye hangi Odaya bağlı ise, onun yerine aynı Odadan yedek üye alınır ve bu üye Yönetim Kurulunun asıl üyesi olur.

Yönetim Kurulu Üyeliğinin Düşmesi

Madde 23: Kabul edilebilir bir özürü olmaksızın, 3 (üç) ay süre ile toplantılara sürekli olarak katılmayan ya da bir yıl içinde olağan toplantıların 1/4‘üne (dörtte birine) katılmayan üye istifa etmiş sayılır ve 22 nci madde hükmü uygulanır.

Asıl üyenin iştirak etmediği toplantılara birinci ya da ikinci yedekleri katılırlar. Toplantıya katılan yedek, asıl üyenin bütün hak ve yetkilerine sahiptir. Ancak asıl üyenin yerine toplantıya katılan yedek üye yürütme organlarına aday olamaz.

Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine çağrılacak yedek kalmadığı durumda, ilgili Odadan ilk Genel Kurul toplantısına kadar bir temsilci göndermesi istenir. Gelecek temsilci bu görevi, yerini doldurduğu üyenin süresi kadar, oy kullanmamak kaydı ile gözlemci olarak sürdürür.

Birlik Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 24: Birlik Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel Kurulca alınacak kararları uygulamak ve Birlik işlerini Genel Kurulun direktifleri içinde yürütmek.

b) Odaların çalışmalarını denetlemek, koordine etmek, kolaylaştırmak ve bu konularda gereken önlemleri almak.

c) Birliği, Başkan, II.Başkan ve gereğinde seçecekleri kişi ve kurullar ya da belirli konularda yetkili kılacağı Odalar aracılığı ile yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.

ç) Mühendislik ve mimarlık mesleklerinin ilerlemesi, yükselmesi, gelişmesi hakkında gerekli incelemeleri yapmak ya da yaptırmak ve buna ilişkin raporları Genel Kurulun onayına sunmak.

d) Mühendis ve mimarların refahlarını sağlayacak önlemleri saptayarak, gerekli girişimlerde bulunmak ve ilişkileri kurmak.

e) Bütün mühendis, mimar ve şehir plancılarının, mesleki onur ve çıkarlarını korumak.

f) Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı meslekleriyle ilgili bütün elemanların, mesleklerine göre gerekli düzeye ve sonucunda parasal olanaklara ulaşmalarını sağlamak ve bu konuda ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak, gerekli önlemleri almak.

g) Birliğin sahip olduğu taşınmaz malları yönetmek. Genel Kurul tarafından verilmiş yetki içinde borç almak ya da vermek, bunlar için teminat almak ya da göstermek.

h) Birliğin yetkili imzalarını bildiren sirküleri çıkarmak.

ı) Birlik Genel Sekreteri ve Yardımcıları ile diğer sözleşmeli ve kadrolu personeli atamak, profesyonel yöneticiler, Birlik Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları ve diğer sözleşmeli personel ile Birlik Genel Kurulunu izleyen ilk ay başından geçerli olmak, bir sonraki Birlik Genel Kurulunun yapıldığı ay sonunda sona ermek üzere iki yıllık dönem için sözleşme yapmak.

i) Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından getirilecek öneriler üzerine karar almak ve Birliğin yönetimi konusunda Genel Sekretere ana hatlarıyla direktifler vermek.

j) Birlik Genel Kuruluna sunulmak üzere, çalışma raporunu ve geçen dönem kesin hesaplarını, yeni dönem gelir ve gider bütçelerini hazırlamak, Birlik Yönetim Kurulu Başkan, İkinci Başkan, Sayman Üyesinin ödenekleri toplamını, geçici ve sürekli ücretliler kadrolarını, Genel Sekreter ve Yardımcılarının ücretlerini ve Yönetim Kurulu,Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin oturum ücretlerini Genel Kurula önermek üzere saptamak; bunları Denetleme Raporu ile birlikte Genel Kurul üyeleri sayısına yetecek kadar çoğaltmak ve toplantıdan en az 10 gün önce bütün Odalara göndermek.

k) Birlik Genel Kurulunun yerini, gününü, saatini ve gündemini saptamak; kesinleşmesini izleyen üç gün içinde, delegelere duyurmak üzere Odalara bildirmek ve Oda merkezi bulunan yerlerde birer gazete ile duyurmak ve toplantı için gerekli bütün formaliteleri tamamlamak.

l) Gerektiğinde Yüksek Onur Kurulunu toplantıya çağırmak.

m) Yüksek Onur Kurulunca alınan kararları uygulamak için gerekli makamlarla ilişki kurmak.

n) Birlik Yönetim Kurulu üyelerinin tüm sayısının üçte ikisinin olumlu oyu ile olağanüstü durumlarda Birlik ve Oda Genel Kurulunu toplantıya çağırmak.

o) Odalardan herhangi birinin Yönetim Kurulu yedekleri de biterek boşalırsa, Oda Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak.

ö) Birliğin amacına uygun her türlü yayını yapmak.

p) Yabancı meslek kuruluşlarıyla, meslekle ilgili ilişkiler kurmak.

r) Çokbilimli mühendislik alanlarında ya da kesişen alanlarda hangi mühendislik-mimarlık disiplinlerinin yer alacağının ve nasıl yetkilendirileceğinin belirlenmesi için gerekli hazırlık çalışmalarını yaparak TMMOB Yönetim Kuruluna sunulmak üzere tüm ilgili danışmanlarla kurullar oluşturarak işleyiş sistemlerini düzenlemek.

s) Ülke ve meslek çıkarlarının savunulması, mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük haklarının kazanılması ve geliştirilmesi, diğer çalışanlarla dayanışmanın sağlanması amacıyla, gerekli gördüğü işyeri birimleri ve gruplarında, Birliği temsil etmek üzere, işyeri temsilcilikleri, işyeri komiteleri ya da kurulları kurmak, bunların kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek.

ş) Oda Genel Kurulları için yeterli sayıda gözlemci seçmek ve gözlemcinin Genel Kurul toplantısına katılmasını sağlamak.

t) Birden fazla Odanın merkez, şube ve temsilciliklerinin bulunduğu ve gerekli gördüğü il/ilçelerde, Birlik çalışmalarının etkinlik kazanması ve Odaların çalışmalarında uyum sağlanması amacıyla TMMOB İl/İlçe Koordinasyon Kurullarını kurmak, bunların kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek ve denetlemek.

u) Birlik çalışmalarının yürütülmesi ve Birlik Yönetim Kurulunun görevlerini yerine getirebilmesi için, Yönetmelik taslaklarını hazırlayıp Genel Kurulun onayına sunmak, Genel Kurulca önceden yetki verilmesi durumunda, bunları doğrudan yürürlüğe koymak; zorunlu durumlarda hazırladığı yönetmeliği yürürlüğe koyup, ilk Genel Kurulun onayına sunmak.

ü) Merkezi ve bölgesel düzeyde Birlik Danışma Kurulu toplantılarını düzenlemek.

v) 2644 sayılı Tapu Kanununun 2 nci maddesi uyarınca, her türlü gayrimenkul alım ve satım işlemlerini yürütmek üzere, Oda Genel Kurullarının konuyla ilgili kararlarına dayanarak, Oda Genel Kurulları ve Genel Kurulların yetkilendirdiği Oda Yönetim Kurulunca belirlenen kişilerin tescil işlemleri için yetkilendirilmeleri konusunda gereken işlemleri yapmak.

y) 6235 sayılı Kanunun tanıdığı hak ve yetkilerle, bu Ana Yönetmeliğin verdiği yetkileri kullanmak ve diğer görevleri yerine getirmek.

z) Oda tüzük, ana yönetmelik ve yönetmeliklerini yürürlükteki TMMOB mevzuatına ve ilgili diğer kanuni düzenlemelere göre inceleyerek karara bağlamak.

Başkan, İkinci Başkan ve Sayman Üyenin Görevleri

Madde 25: Başkan, Birliği idari ve mali makamlar ile özel ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Birlik çalışmalarını kanunlara, bu Ana Yönetmeliğe, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür. Birlik Başkanı, Birlik adına demeç verir, açıklama yapar ve bildiri yayınlar.

İkinci Başkan, Başkanın yokluğunda, Başkanın yetkilerini kullanır ve görevlerini yerine getirir.

Sayman Üye, TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği hükümleri gereğince, Birlik muhasebe ve mali işlerini Yönetim Kurulu adına yürütür.

Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 26:(Değişik - 2/2/2017 - 29967 RG) Yürütme Kurulu; Başkan, İkinci Başkan, Sayman ile altı Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere dokuz kişiden oluşur.

Yürütme Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu çalışmalarından sekreterya ve koordinasyon görevini yürütürler.

Yürütme Kurulu, görevinin gerektirdiği kadar toplanmak, Yönetim Kuruluna sunulacak konuları görüşmek, gerektiğinde ön çalışma yapmak, görüşmeler yapmak, girişimlerde bulunmakla da görevlidir.

Birlik Genel Sekreteri

Madde 27: Birlik Genel Sekreterliği tam zamanlı çalışma gerektiren asli bir görevdir. Birlik Genel Sekreterlerinde aranacak nitelikler şunlardır:

a) Odalardan birinde asli üye olarak kayıtlı bulunmak ve Odasına karşı yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmiş bulunmak.

b) 6235 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin c, ç ve d bentlerindeki cezalardan birisi ile Onur Kurulunca cezalandırılmamış bulunmak.

Birlik Genel Sekreteri ve Yardımcılarının Atanması

Madde 28: Birlik Genel Sekreterinin atanması aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Birlik Genel Sekreteri, Odaların önerecekleri adaylar ya da öteki başvurular arasından Birlik Yönetim Kurulunca atanır. Bu atamanın yapılabilmesi için, Birlik Yönetim Kurulunca yapılacak oylamanın ilk üç turunda üye tam sayısının üçte ikisi, daha sonraki turlarda salt çoğunluk aranır.

b) Yönetim Kurulu, TMMOB Kanununun 7 nci maddesi ve bu Ana Yönetmelik ile Genel Sekretere verilen görev ve yetkilerin, Birlik mevzuatına aykırı bir biçimde yapılması ya da hastalık ve izin gibi kabul edilebilir özürü dışında bir hafta süre ile görevini terk etmesi durumlarında, Genel Sekreterin görevine son vermeye yetkilidir.

c) Yönetim Kurulu, (b) bendi dışında gerekçeli nedenlere dayanarak, Genel Sekreterin işine tüm üye sayısının salt çoğunluğu ile son vermeye karar verebilir. Bu durumda, işine son verilen Genel Sekretere, üç aylık ücreti tutarında bir tazminat verilir.

d) Genel Sekreterliğin herhangi bir biçimde boşalması halinde (a) bendi hükümlerine göre hareket edilir.

e) 27 nci maddedeki esaslara uygun olarak çoğunlukla Yönetim Kurulunca Genel Sekreter Yardımcısı atanabilir. Genel Sekreter Yardımcılarının görevleri Başkan ve Genel Sekreterce saptanır.

Birlik Genel Sekreterinin Görev ve Yetkileri

Madde 29: Genel Sekreter, Genel Kurul ve YönetimKurulu kararlarını,Birlik işlerini ve yazışmalarını yürütmekle görevli, kanunlara göre tutulması gerekli defterleri, gerekli öteki defter, dosya ve evrakı emrindeki geçici ya da sürekli görevliler eliyle tutmakla yükümlü ve yazışmaları imzaya yetkilidir.

Genel Sekreterin Yürütme Görevi

Madde 30: Genel Sekreter, Birlik Yönetim Kurulunun yürütücü unsuru ve sözcüsüdür. Alınan kararlar çerçevesinde Genel Sekreterliği yürütür ve Yönetim Kurulunu temsil eder.

Genel Sekreter, Yönetim ve Yürütme Kurulunun gündemini hazırlar. Gündemle ilgili gerekli hazırlıkları yapar, toplantılara katılarak görüş ve düşüncelerini bildirir. Ancak, oy kullanamaz ve oturum ücreti alamaz.

Birlik Genel Sekreter Yardımcılarının Görevleri

Madde 31: Tam zamanlı bir Genel Sekreterin atanamaması ya da Genel Sekreterin geçici ya da sürekli olarak görevini yerine getirememesi durumunda, Genel Sekreterlik görevi Yönetim Kurulu kararı ile Genel Sekreter Yardımcısı ya da Yardımcılarından birisi tarafından vekaleten yürütülür.

Genel Sekreter Yardımcısı yoksa, Genel Sekreterlik görevi Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından yürütülür.

Bu görevin karşılığı kendisine, tam zamanlı Genel Sekretere ödenecek ücretin yarısı kadar bir ücret ödenir.

Birlik Genel Sekreterinin Genel Kurul Hazırlıkları ile İlgili Görevleri

Madde 32: Genel Kurula sunulacak çalışma raporu, bütçe, kadrolar, bütün evrak, cetvel ve belgelerin hazırlanması gibi Yönetim Kurulu çalışmalarında Genel Sekreter de görevlidir.

Birlik Genel Sekreterinin Mali Konulardaki Görevleri

Madde 33: Genel Sekreter, bankalardan para alıp verme işlemlerini, Birlik Yönetim Kurulunun çıkaracağı sirkülere göre, imza yetkisine sahip üyeler ile beraber çift imza ile yapabilir.

Yüksek Onur Kurulunun Kuruluşu

Madde 34: (Değişik - 2/2/2017 - 29967 RG) Yüksek Onur Kurulu, Odaların gösterecekleri birer aday arasından, Birlik Genel Kurulunca seçilecek beş asıl, beş yedek üyeden oluşur. (Ek ikinci cümle:RG-1/7/2010-27628) Oda Genel Kurullarınca belirlenen adayın Birlik Genel Kurulu delegeleri arasında bulunması zorunludur. Yüksek Onur Kurulunun kuruluşu ve çalışma şekli Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği ile belirlenir.

Yüksek Onur kuruluna aday olabilmek için daha önce Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim, Denetim, Yüksek Onur Kurullarından ya da Oda Yönetim, Denetim, Onur Kurullarından en az birinde asıl üye olarak görev yapmış olmak ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.

Yüksek Onur Kurulu Başkanlığı ve Raportörlüğü

Madde 35: Yüksek Onur Kurulu, kendisine bir ya da bir kaç konu verildiğinde, yapacağı ilk toplantıda, o işleri sonuçlandırıncaya kadar görev yapmak üzere, aralarında bir Başkan ve gerektiği kadar Raportör seçer.

Yüksek Onur Kuruluna Yedek Üyelerin Çağrılması

Madde 36: Yüksek Onur Kurulu üyelerinden bir ya da birkaçı toplantı çağrısına herhangi bir özürle, otuz günlük süre içinde katılamayacağını bildirir ya da çağrıya uymazlarsa yerlerine sırayla yedekleri çağrılır. Bu yedekler ilgili konu ya da konular sonuçlanıncaya kadar yapılan toplantılarda asıl üye gibi görev yaparlar.

Yüksek Onur Kurulu Üyelerinin Çekilme Koşulları

Madde 37: Yüksek Onur Kurulu, üyesinin red ya da çekilme nedenleri, hakimlerin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda gösterilen red ve çekilme nedenlerinin aynıdır.

Yüksek Onur Kurulunun Toplanması

Madde 38: Yüksek Onur Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik olursa, Başkanın tarafı çoğunlukta sayılır.

Yüksek Onur Kurulunun Çalışma Şekli

Madde 39: Yüksek Onur Kurulu, kendisine gönderilen konuları dosya üzerinde inceler ve üç ay içinde karara varır. Görüşmelerde, konu ile ilgili Odanın temsilcisi bulunur. Alınan karar en geç 15 (onbeş)

gün içinde gereği yapılmak üzere ilgili Oda Yönetim Kuruluna gönderilir. Son kararlar ilgililere bildirilir ve uygulanır.

Yüksek Onur Kurulu Giderleri

Madde 40: Yüksek Onur Kurulunun bir konuyu sonuçlandırmak için gerekli göreceği bütün giderler, Birlik tarafından ödenir.

Yüksek Onur Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 41: Yüksek Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Oda Onur Kurulunca verilen ve ilgililerce itiraz olunmayan kararlardan onayı gerekenleri incelemek; gerekçe göstererek uygun olanları onaylamak, olmayanları bozmak.

b) Oda Onur Kurulları kararlarına yapılan itirazları inceleyerek, karara bağlamak.

c) Oda Onur Kurullarının Yüksek Onur Kurulunca bozulan kararlarında direnmeleri durumunda, 3 (üç) ay içinde son kararı vermek.

d) Birlik Genel Kurulunun seçimle ilgili toplantılarına katılmayan delegelerin durumlarını incelemek; geçerli mazereti olmayan delegeler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

e) Bayındırlık ve İskan Bakanlığının gerekli görmesi durumunda toplanarak, istenilen konuyu incelemek ve karara bağlamak.

Birlik Denetleme Kurulunun Kuruluş ve Çalışma Şekli

Madde 42: Birlik Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen beş asıl, beş yedek üyeden oluşur. (Ek ikinci cümle:RG-1/7/2010-27628) Oda Genel Kurullarınca belirlenen adayın Birlik Genel Kurulu delegeleri arasında bulunması zorunludur. Çalışma şekli TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği ile belirlenir.

Nedeni ne olursa olsun, üst üste üç kez toplantıya ya da denetimlere katılmayan ya da katılamayacağını bildiren Birlik Denetleme Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki ilk yedek üye geçer. Birlik Genel Kuruluna, Genel Kurul tarihinde asıl Denetleme Kurulu üyeleri, doğal delege olarak katılır.

Birlik Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 43: Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Birlik hesaplarını ve bunlara ilişkin işlemleri en az üç ayda bir kez denetleyip, düzenleyeceği raporun bir örneğini Birlik Yönetim Kuruluna vermek.

b) Birliğin hesap işleriyle, Yönetim Kurulunun hazırladığı bilanço, kesin hesaplar, yeni dönem bütçesi ve personel kadrosu hakkındaki düşüncelerini Genel Kurula sunmak üzere rapor hazırlamak ve Nisan ayının onbeşine kadar Birlik Yönetim Kuruluna vermek.

c) Gerek gördüğü durumda, Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulundan istemek.

d) Birlik Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda, Oda hesaplarını ve TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliğine uygunluğunu incelemek.

Birlik Danışma Kurulunun Kuruluş ve Görevleri

Madde 44: Birlik Danışma Kurulu; Birlik Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları, Oda Yönetim Kurulları, Şube Yönetim Kurulları, Bölge Temsilciliği Yürütme Kurulları ve Birlik Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde İl Koordinasyon Kurulları, il, ilçe ve işyeri temsilcilikleri ile ilgili Birlik görevlilerinden oluşur.

TMMOB‘nin eski Başkanları Birlik Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

Danışma Kurulu, gerekli görüldüğü zaman ve yerde ve yılda en az iki kez Birlik Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır. Birlik Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zaman ve yerde, yine yukarıda belirtilen biçimde oluşturacağı Bölgesel Danışma Kurullarını toplayabilir. Merkezi ve Bölgesel Danışma Kurulları, Birlik ve Odaların çalışmalarını gözden geçirir, önerilerde bulunur, gerektiğinde eğilim belirler.

Birlik Yönetim Kurulu, Danışma Kurulunu toplamaya olanak bulamadığı ivedi durumlarda, gerekli konuları danışmak amacıyla Birlik Yönetim Kurulu ile Oda Başkan ve Sekreterlerini ortak toplantıya çağırır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Birliğin Gelirleri

Madde 45: Birliğin gelirleri şunlardır:

a) Birlik Yönetim Kurulunca önerilen ve Birlik Genel Kurulu tarafından onaylanan, Odalara kayıtlı üye sayısına göre her yıl üye başına saptanacak paylarla, Odaların bütçeleri üzerinden hesaplanacak paylar.

b) Odalarca yapılacak olağanüstü yardımlar.

c) Yayın gelirleri.

d) Yardım ve bağışlar.

e) Öteki gelirler.

Odaların Paylarını Ödeme Yükümlülüğü ve Şekli

Madde 46: Odalar, Birlik Genel Kurulunca saptanacak payların onikide birini, her ayın ilk haftası sonuna dek peşin olarak öderler. Kesin bütçe rakamlarını Şubat ayı sonuna kadar Birliğe bildirirler. Kesinleşen payların kalanları Mart ayı sonunda ödenir. Bu paylarını süresinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine ödemeyen Odalar hakkında İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre kovuşturma yapılır.

Odalarca yapılacak olağanüstü yardımlar, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Odalar bu karar uyarınca gerekli ödemeleri yaparlar. Ayrıca gerektiğinde Birlik Yönetim Kurulunun isteği üzerine ve Oda Yönetim Kurulunun kararı ile olağanüstü yardım yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Odalar

Odalar, Şube ve Temsilcilikler

Odaların Kurulması

Madde 47: Mevcut olanaklar ve koşullar elverişli ise her meslek dalı için Birlik Genel Kurulu kararı ile yalnız bir Oda açılabilir.

Odalar tüzel kişiliğe sahiptir.

a) Bir Odanın Genel Kurulunda, Odaya bağlı olan bir meslek kolu mensuplarının ayrı bir Oda kurmalarının önerilmesine karar verilmesi ya da herhangi bir Odaya bağlı bir meslek kolu mensuplarının en az üçte ikisinin ayrı bir Oda kurmak istemesi halinde, bu isteklerinin ilk toplanacak Birlik Genel Kurulunun kararına sunulmak üzere, Oda Yönetim Kurulunca Birlik Yönetim Kuruluna gönderilmesi zorunludur.

b) Sayıları ayrı bir Oda kurmaya elverişli olmayan meslek mensupları, Birlik Genel Kurulu kararı ile meslek ve çalışma koşullarına en yakın Odaya kaydolurlar. Ancak, iki Birlik Genel Kurulu arasında doğabilecek bu tür sorunların çözümü için, bu gibi meslek sahiplerinin kaydolabileceği Oda, Birlik Yönetim Kurulunca saptanır ve Odaya ilk Genel Kurula kadar geçici kayıtları yapılır.

c) Yeni bir Odanın açılması durumunda, bu Odaya kaydolması gereken üyelerle ilgili her türlü kayıt evrakı ve belgeler, bu üyelerin daha önce kayıtlı bulunduğu Oda ve Odalar tarafından yeni kurulan Odanın yazılı isteği üzerine, bu Odaya en geç bir ay içinde gönderilir.

d) Yeni kurulacak Odanın ilk Genel Kurul çağrısı ve açılışı, Birlik denetiminde yapılır. Genel Kurul hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere, TMMOB Yönetim Kurulu tarafından ilgili ihtisas dalından 7 (yedi) üyeli kurucu Yönetim Kurulu atanır. Kuruluş Genel Kurulu, en geç üç ay içerisinde gerçekleştirilir. Oda kuruluşu ile ilgili tüm harcamalar gerektiğinde Birlik bütçesinin olağanüstü yardımlar bölümünden karşılanır. Birlik Yönetim Kurulu kararı ile yeni kurulan Odadan, bir yıl süre için Birlik Hissesi alınmayabilir.

Odaların Kapatılması ve Birleştirilmesi

Madde 48: Odalar, ana yönetmelikte belirtilen kurulların oluşturulmasına olanak kalmadığı ya da toplantı yeter sayısı bulamaması nedeniyle üst üste iki genel kurul toplantısını yapmadığı ya da Oda Genel Kurulunda alınan karara dayanarak; Birlik Yönetim Kurulunun önerisi ve Birlik Genel Kurulu kararı ile kapatılır, meslek disiplinine en yakın Oda ile birleştirilir.

Odalara Üyelik

Madde 49: Mühendislik-mimarlık mesleği mensupları, Birlik Genel Kurulu kararı ile belirlenen Odaya kaydolurlar. Oda kayıtlarında ve mesleği yapmada lisans eğitim esastır. Bir lisans diplomasıyla ancak TMMOB Genel Kurulunun onayladığı bir Odaya kaydolunabilinir. Lisansüstü eğitim ile alınan unvan, ikinci bir lisans diploması olarak değerlendirilemez, buna bağlı olarak mesleki çalışma yapılamayacağı gibi ilgili Odaya da kayıt yapılamaz. Odaya kayıtlı tüm üyelerin meslek ve sanatları aynı değilse, bunların meslek ve sanatlarını uygulamadaki yetkileri de aynı olamaz. Oda, bu ayırımı sağlamak için, üyesine vereceği her türlü belgede meslek ve sanatını belirtmek zorundadır.

Mesleki Denetim

Madde 50: Odalar kendi meslek alanına ve meslek mensubuna ilişkin mesleki denetim uygulamasında bulunabilirler. Birden fazla Odanın ilgisi olan konularda, konuyla ilgili Odaların uyuşmazlığı halinde yetki ve sorumluluk TMMOB Yönetim Kurulunca belirlenir.

Odalara Üyelik Koşulları

Madde 51: Odalara asli üye olabilmek için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal olarak yetkili bulunmak zorunludur.

Üyelerin Birden Fazla Odaya Kayıt Olması

Madde 52: Mühendisliğin ve mimarlığın ayrı ayrı meslek kollarının birden fazlasından diploma ya da ruhsatname almış olanlar, diploma ve ruhsatnamelerinin ilgili bulunduğu Odalardan istediklerine girmekte serbest oldukları gibi, üyelik görev ve yükümlülüklerini her Oda için ayrı ayrı yerine getirmek koşuluyla, birden fazla Odaya da üye olabilir ve üyelik haklarını kullanabilirler.

Birden Fazla Odaya Kayıtlı Üyelerin Temsil Yetkisi

Madde 53: Birden fazla Odanın üyesi olanlar, Birlik Genel Kurulunda yalnız bir Odayı temsil edebilirler.

Şube Açılması

Madde 54: Odalar mevcut olanak, Oda tüzük ve ana yönetmeliklerinde belirlenen koşullara göre, Genel Kurulların kararlarıyla, Oda tüzüğü ya da ana yönetmeliği hükümleri içinde görevli ve yetkili olmak üzere Şubeler açabilirler.

Temsilcilik Açılması

Madde 55: Odalar tüzük ya da ana yönetmeliklerinde gösterilecek görev ve yetkileri kullanmak üzere, belirli bölge, il, ilçe ya da işyerlerinde temsilcilik kurabilirler. Temsilciliklerin seçilme ya da görevlendirme yöntem ve süreleri yönetmeliklerde hükme bağlanır.

Oda Organları

Madde 56: Oda yönetim ve danışma organları şunlardır:

a) Oda Genel Kurulu

b) Oda Yönetim Kurulu

c) Oda Onur Kurulu

d) Oda Denetleme Kurulu

e) Oda Danışma Kurulu

Oda Genel Kurulu

Madde 57: Oda Genel Kurullarının oluşumu ve çalışma şekilleri aşağıdaki esaslara göredir:

a) Oda Genel Kurulu, Odaya kayıtlı üyelerden ya da Şube Genel Kurullarında seçilmiş delegelerden oluşur. Üye sayısı 5000‘in (beşbin) üzerinde olan her Oda, Genel Kurulunu delege sistemiyle oluşturur.

b) (Değişik:RG-1/7/2010-27628) Üye sayısı 5000‘in (beşbin) altında olan Odalar, bu iki sistemden hangisini uygulayacağını kendi tüzük ya da ana yönetmeliğinde belirler. Delege sistemiyle Genel Kurulunu oluşturan Odalarda, Oda Yönetim, Denetleme ve Onur Kurullarının asıl üyeleri ile Birlik Genel Kurulunda seçilen Birlik Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurullarının Oda mensubu asıl üyeleri Genel Kurulun doğal delegeleridir.

c) Oda Genel Kurulu iki yılda bir, Birlik Genel Kurulundan en az bir ay önce, Oda Yönetim Kurulunca belirlenen gün ve yerde toplanır. Toplantı tarihinin, görüşmeler cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve pazar günü seçimler yapılacak şekilde saptanması zorunludur.

d) Oda Genel Kurulu, üye ya da delege tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye/delege sayısı; Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Oda temsilcisi TMMOB Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Yüksek Onur ve Denetleme Kurulu aday sayısının altında olamaz.

Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde Genel Kurul ancak bir kez olmak ve 60 (altmış) günü geçmemek üzere ertelenir. Bu durumda Yönetim Kurulu yeni Genel Kurul tarihini ve yerini, gündemin seçim olması halinde görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az 10 (on) gün önce Oda merkezinin bulunduğu yerde bir gazetede ilan eder.

e) Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce, Genel Kurula katılacak üyelerin ya da delegelerin üçer kopya olarak hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazıyla birlikte, görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir. Genel Kurul toplantısına katılamayacağı belli olan asıl ve yedek delegelerin istifa yazıları da, istenmesi durumunda, görevli hakime iletilir. Gerekli incelemeden sonra hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Odanın ve Birliğin ilan yerlerinde asılmak suretiyle ve üç gün süre ile ilan edilir. Askı süresince, asıl ve yedek delegelikten istifa başvuruları, Oda merkezi aracılığıyla ya da doğrudan görevli hakime yapılır. Asıl delege listesi hakim tarafından kesinleştirilir. Yasal sürecin tamamlanması ve listelerin kesinleşip, Genel Kurula ilişkin diğer hususların onaylanmasını izleyen 3 (üç) gün içinde, Yönetim Kurulu, Genel Kurulu üyelere ya da delegelere duyurur ve Oda merkezinin bulunduğu yerde bir gazetede ilan eder.

f) Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının düzenli bir şekilde yapılamayacağını anlaşılması durumunda, toplantı başlamadan önce Genel Kurulu, ancak bir kez olmak ve 2 (iki) ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu yeni Genel Kurulun tarihini ve yerini, görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az 10 (on) gün önce üyelere ya da delegelere duyurur ve Oda merkezinin bulunduğu yerde bir gazetede ilan eder.

g) Oda Genel Kurullarının, seçimler hariç, sonuçlarıyla ilgili her türlü anlaşmazlık, Birlik Yönetim Kurulu tarafından kesin çözüme bağlanır.

Oda Genel Kurulunun Açılması

Madde 58: Genel Kurul toplantı yeter sayısının sağlanmasıyla, Yönetim Kurulu Başkanı, İkinci Başkanı ya da Yönetim Kurulunun kendi içinden belirleyeceği bir üye tarafından, Birlik gözlemcisinin toplantıda hazır bulunmasıyla açılır ve gündemin birinci maddesi gereğince Başkanlık Divanı seçilir.

Divanın Oluşumu

Madde 59: Başkanlık Divanı, bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı ve dört Yazmandan ya da bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve iki Yazmandan oluşur. Başkanlık divanının bileşimi, bu seçenekler arasından Oda tüzük ya da ana yönetmeliklerinde belirlenir.

Gündem

Madde 60: Genel Kurul görüşmeleri, Yönetim Kurulunca hazırlanıp, duyurulmuş gündem maddeleri içinde yapılır. Ancak, toplantıya katılan üyelerin ya da delegelerin yazılı önerisi ve Genel Kurul kararı ile gündeme madde eklenebilir ya da maddelerin sırası değiştirebilir.

Gündemde Yer Alması Zorunlu Maddeler

Madde 61: 60 ıncı maddeye göre saptanacak gündeme aşağıdaki maddelerin konulması zorunludur.

a) Başkanlık divanı seçimi.

b) Çalışma, mali ve denetleme raporlarının okunması, görüşülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun aklanması.

c) Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu ile Birlik Genel Kurulu delege adaylarının ve Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Denetleme Kurulu, Birlik Yüksek Onur Kurulu aday adaylarının belirlenmesi, duyurulması.

d) Seçimler.

Oda Genel Kurulunda Uygulanacak Kurallar

Madde 62: Oda Genel Kurullarında TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.

Oda Genel Kuruluna Katılma Koşulları

Madde 63: Oda Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için, Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş üye ya da delege listelerinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartınını ve Oda kimlik kartının gösterilmesi zorunludur. Sadece oy verme sırasında, Oda kimlik kartı yerine, resmi kuruluşlarca verilmiş kimlik kartları da kullanılabilir.

Oda Genel Kurulunda Karar Yeter Sayısı

Madde 64: Genel Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik olursa, Başkanın tarafı çoğunlukta sayılır. Yalnız, Oda tüzük ve ana yönetmeliklerinde değişiklik yapılabilmesi için görüşmelere katılanların üçte ikisinin olumlu kararı gereklidir.

Oda Genel Kurulu Tutanağı

Madde 65: Genel Kurul görüşmeleri ve kararları bir tutanağa bağlanarak, Başkan, Başkan Yardımcıları ve Yazmanlar tarafından imzalanıp, dosyasında saklanmak ve bir örneği Birliğe iletilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna verilir. Ayrıca Birlik gözlemcisi de, toplantıya ilişkin düzenleyeceği raporu Birlik Başkanlığına iletir.

Olağanüstü Oda Genel Kurul Toplantısı

Madde 66: Olağanüstü Genel Kurul, aşağıdaki durumlardan herhangi birisinin oluşması üzerine, Oda Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

a) Odaya kayıtlı üye sayısının beşte birinin Oda Yönetim Kuruluna yazılı başvurması ile,

b) Denetçilerin, Oda hesap işleriyle ilgili olarak gerek görmeleri durumunda ve oybirliği ile alacakları karar ile,

c) Oda Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunlukla alacağı karar ile,

(a) ve (b) bendinde belirtilen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda, Oda Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde Olağanüstü Genel Kurul için karar almak ve Genel Kurulun tarihini saptamak zorundadır. Olağanüstü Genel Kurul karar tarihinden itibaren bir ay içinde toplanır. Bu durumda, Oda Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle belirtilen sürelerde karar almaması ya da Olağanüstü Genel Kurulu toplamaması durumunda, Olağanüstü Genel Kurul Birlik Yönetim Kurulu tarafından toplanır.

Oda Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Boşalması

Madde 67: Oda Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin hepsinin birden çekilmesi ya da herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine gelecek yedek kalmaması durumunda, Oda Genel Kurulu Birlik Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Olağanüstü Oda Genel Kurul ve Gündemi

Madde 68: Olağanüstü Genel Kurul toplantısı da, Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır. Ancak, sadece önceden duyurulan gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündeme madde eklenemez ve 61 inci madde hükmü uygulanmaz.

Oda Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 69: Oda Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Birlik amaçlarından yalnız Odayı ilgilendiren konularda karar almak.

b) Odanın gelişmesi için gerekli etkinlik alanlarını ve esaslarını saptamak.

c) Yönetim Kurulu raporlarını incelemek, haklarında karar almak ve gelecek dönem çalışmaları için Yönetim Kuruluna direktifler vermek.

d) Oda hesaplarını (bilanço ve gelir-gider cetvelleri), Denetleme Kurulu raporunu incelemek ve haklarında karar almak.

e) Yönetim Kurulunun getireceği yeni dönem gelir ve gider bütçeleri, geçici ya da sürekli ücretliler kadrolarını inceleyip, değiştirerek ya da olduğu gibi onaylamak.

f) Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri oturum ücretleri ile Oda Yazman Üyesi, varsa Genel Sekreter ücretlerini saptamak.

g) Oda işlerinin yürütülmesi ve yasaların Odalara verdiği görev ve yetkilerin kullanılması, üyelerin mesleki onur ve çıkarlarının korunması için, Oda Yönetim Kurulunca önerilen tüzük, ana yönetmelik ve yönetmelikleri inceleyip, onaylamak (Genel Kurul, Oda tüzüğü ya da ana yönetmeliği dışında bu yetkisini başka kurullara devredebilir).

h) Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerini ve Birlik Yönetim Kurulu için 3 (üç), Yüksek Onur Kurulu için 1 (bir) ve Birlik Denetleme Kurulu için 1 (bir) adayı, iki yıl süre için seçmek.

i) Meslekte en az 10 (on) yıl kıdemli üyeleri arasından, toplam üye sayısının yüzde ikisi oranında ve üç kişiden az, yüz kişiden fazla olmamak üzere, Birlik Genel Kuruluna katılacak asıl ve yedek delegeleri iki yıl süre için seçmek. Delege sayısının hesaplanmasında, kesirler dikkate alınmaz.

j) Odanın sahip olduğu ya da olacağı taşınmaz mallar hakkında karar almak.

k) Gereken bölgelerde şubeler ve temsilcilikler kurmak ve bunların merkezlerini saptamak. Temsilcilik kurma yetkisi, Genel Kurulun bileşimini etkilememesi koşuluyla, Oda Yönetim Kuruluna devredilebilir.

l) Sayılarının azlığı nedeniyle ayrı Oda kuramamış olan farklı uzmanlık mensuplarının, sayılarının yeter miktara varması halinde, Odadan ayrılmaları konusunda karar almak.

m) Oda tüzük, ana yönetmelik ve yönetmeliklerinde belirlenen öteki görevleri yapmak.

Oda Yönetim Kurulunun Oluşumu

Madde 70: Oda Yönetim Kurulları, Oda Genel Kurulunca seçilen beş ya da yedi asıl üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun kaç kişiden oluşacağı Oda tüzük ya da ana yönetmeliklerinde belirtilir. Oda Yönetim Kurulu üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

Oda Yönetim Kurulunun Görev Bölümü

Madde 71: Yönetim Kurulu, seçiminden sonra yapacağı ilk toplantıda, aralarından gizli oyla bir Başkan, bir İkinci Başkan bir Yazman Üye ve bir Sayman Üye seçerek görev bölümü yapar.

Toplanma Şekli

Madde 72: Yönetim Kurulu en az ayda birkez ve çoğunlukla toplanır. Toplantıları Başkan, bulunmadığı durumda İkinci Başkan, o da bulunmazsa Yazman üye yönetir.

Karar Yeter Sayısı

Madde 73: Yönetim Kurulu kararlarını çoğunlukla verir. Oyda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

Yönetim Kurulu Üyeliğinin Düşmesi

Madde 74: Her nedenle olursa olsun, üç ay süreyle toplantılara gelmeyen ya da gelmeyecek olan Yönetim Kurulu Üyesi, çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek geçer.

Yönetim Kurulunun Yeniden Görev Bölümü

Madde 75: Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının toptan çekilmesi durumunda, yerleri yedeklerle doldurulur ve ilk toplantıda Yönetim Kurulu görev bölümü yenilenir.

Yedek Üyelerin Kalmaması Durumu

Madde 76: Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine çağrılacak yedek kalmadığı durumda, Oda Genel Kurulu, Oda Yönetim Kurulu, Başkan ve İkinci Başkan, bunlar yoksa Birlik Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yeniden seçilenler ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yaparlar.

Oda Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 77: Oda Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel Kurulda alınacak kararları uygulamak, Oda işlerini Genel Kurulun yönlendirici kararları çerçevesinde yürütmek.

b) Oda üyelerinin, 6235 sayılı TMMOB Kanunu ve bu Ana Yönetmelik hükümleri içinde hak ve yetkilerini iyi bir biçimde kullanmalarını gözetmek.

c) Odayı Başkan, bulunmadığı zaman 2.Başkan, Yazman Üye ya da gerektiğinde seçecekleri kurullarla temsil etmek.

d) Üyesi bulunduğu ya da üyelik olanağı doğan dış ülkelerdeki uzmanlığını ilgilendiren mesleki kuruluşlarla gereken bağ ve yakınlaşmayı sağlamak, kongrelere katılmak için delege göndermek, yurtiçi kongreler yapmak, bu konularda Birlik Yönetim Kuruluna bilgi vermek, gerekirse Birliğin maddi ve manevi yardımını sağlamak.

e) Şube Genel Kurulları için yeterli sayıda gözlemci seçmek ve gözlemcinin Genel Kurul toplantısına katılmasını sağlamak.

f) Gerektiğinde, Şube Olağanüstü Genel Kurulu için karar almak üzere Onur ve Denetleme Kurullarını ortak toplantıya çağırmak; Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulunun ortak toplantısında üye tam sayısının 2/3 (üçte iki) çoğunlukla karar alması durumunda Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak.

Oda Onur Kurulunun Kuruluşu

Madde 78: Oda Onur Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl süre ile seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Oda Onur Kurullarının çalışmalarında TMMOB Disiplin Yönetmeliği uygulanır.

Oda Onur Kurulu Başkanlığı

Madde 79: Onur Kurulu, kendisine bir ya da birkaç konunun verilmesi için Oda Yönetim Kurulunca yapılacak çağrı üzerine, ilk toplantısında, o işleri sonuçlandırıncaya kadar görev yapmak üzere, aralarından bir Başkan seçer.

Oda Onur Kuruluna Yedek Üyelerin Çağrılması

Madde 80: Onur Kurulu asıl üyelerinden bir ya da birkaçı her herhangi bir özürle toplantıya gelmeyeceklerini bildirir ya da çağrıya uymazlarsa, yerlerine sıra ile yedekler çağırılır. Bu yedekler, toplantı konusu sorun ya da sorunlar karara bağlanıncaya kadar yapılacak toplantılarda asıl üye gibi görev yaparlar.

Oda Onur Kurulu Üyelerinin Düşmesi

Madde 81: Yapılan ayrı üç çağrıya gelmeyen ve özür bildirmeyen üye, çekilmiş sayılır ve yerine asaleten sıradaki yedek geçer.

Oda Onur Kurulu Üyelerinin Çekilme Nedenleri

Madde 82: Onur Kurulu üyelerinin red ve çekilme nedenleri yargıçların Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda gösterilen red ve çekilme nedenlerinin aynıdır.

Oda Onur Kurulunun Toplanması

Madde 83: Onur Kurulu üye tam sayısıyla toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik olursa, Başkanın tarafı çoğunlukta sayılır.

Oda Onur Kurulunun Çalışma Şekli

Madde 84: Onur Kurulu, kendisine gönderilen konuları en geç üç ay içinde incelemek ve sonuçlandırmakla yükümlüdür. Onur Kurulunun konu hakkında karara varabilmesi için:

a) Hakkında karar verilecek üyenin yazılı savunmasına başvurmuş,

b) Gerektiğinde, şikayetçi ile gösterilen tanıklarını dinlemiş ve bunları bir tutanakla saptamış olması gereklidir.

Oda Onur Kurulunun Bilirkişi Seçmesi

Madde 85: Onur Kurulunun, gereğinde, üç kişiden oluşan bir bilirkişi kurulu seçmesi ve konuyu bu kurula inceletmesi yerindedir. Bir şikayetçinin bulunduğu olaylarda, taraflar bilirkişiler üzerinde anlaşamazlarsa, bu kurulu Başkanlık kendisi seçer.

Oda Onur Kurulu Kararlarının İşleme Konulması

Madde 86: Onur Kurulunun kararları, gerekçeleri ile beraber uygulanmak ya da Yüksek Onur Kurulunun onayına sunulmak üzere, işlemli dosyasıyla birlikte Oda Yönetim Kuruluna teslim edilir.

Oda Onur Kurulunun Karar Verme Süresi

Madde 87: Onur Kurulu üç ay içinde karar veremezse, bunu sürenin bitmesinden önce ilgililerin haberdar olabilmesi için, gerekçeleri ile birlikte Oda Yönetim Kuruluna bildirmek ve karara ne zaman varabileceğini açıklamak zorundadır.

Oda Onur Kurulunun Giderleri

Madde 88: Onur Kurulunun, kendisine verilen işleri yürütmek için gerekli gördüğü her türlü gider, Oda tarafından ödenir.

Oda Onur Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 89: Oda Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Oda Yönetim Kurulunca, gerek bir başvurma üzerine ve gerek doğrudan doğruya kurula yansıtılan konular hakkında karar vermek.

b) Oda ve Şube Genel Kurullarının seçimle ilgili toplantılarına katılmayan üye ve delegelerin durumlarını incelemek; geçerli mazereti olmayanlar hakkında gerekli işlemi yapmak.

c) Onur Kurulu kararlarından, Yüksek Onur Kurulunca bozulanları yeniden incelemek ve karara bağlamak.

Disiplin Cezaları

Madde 90: (Değişik paragraf:RG-1/7/2010-27628) Odalara bağlı meslek mensuplarından 6235 sayılı TMMOB Kanununa ve bu Ana Yönetmeliğe aykırı hareketi görülenlerle, üyelerden ve tüm meslek mensuplarından, meslekle ilgili işlerde, gerek kasten ve gerekse ihmal göstermek suretiyle zarara yol açan ya da kabullendiği anlaşmalara uymayan ya da meslek onurunu bozan durumları saptananlara, üye ve çalışanlara karşı psikolojik yıldırma/baskı/taciz uygulayanlara, kadın üye ve kadın çalışanlara karşı cinsiyet ayrımcılığı yapanlara, cinsel tacizde bulunanlara kayıtlı ya da ilgili bulundukları Oda Onur Kurulunca aşağıda yazılı disiplin cezaları verilir.

a) Yazılı uyarma,

b) Kanunda belirtilen hafif para cezası,

c) Kanunda belirlenen ağır para cezası,

d) On beş günden, altı aya kadar serbest meslek uygulamasından uzaklaştırma

e) Odadan çıkarma ya da üye olam zorunluluğu bulunmayanlar için meslekten men,

Bu cezaların verilmesinde sıra gözetilmez. Ancak nedeni oluşturan olayın içeriği ve sonuçlarına göre bu cezalardan biri uygulanır.

Disiplin Cezalarına İtiraz

Madde 91: Onur Kurulunca verilen cezalardan 90 ıncı maddenin (a) ve (b) bentlerinde yazılı olanlar kesindir. 90 ıncı maddenin (c), (d) ve (e) bentlerinde yazılı cezalara karşı ise, kararın bildirilmesi tarihinden itibaren 15 gün içinde, Oda Yönetim Kurulu yoluyla Yüksek Onur Kuruluna hak arayıcı

başvurma yapılabileceği gibi bu cezaların uygulanabilmesi için de Yüksek Onur Kurulunca onaylanmış olması gerekir.

Kesinleşen Cezaların Uygulanması ve Duyurusu

Madde 92: Üyeler ya da diğer meslek mensuplarından, geçici olarak mesleğini uygulamaktan uzaklaştırılanlar, bu süre içinde hiç bir surette mesleki etkinlikte bulunamazlar. Bunlar, Birlik tarafından derhal bütün ilgili yerlere ve kuruluşlara duyurur ve kararın uygulanması sağlanır.

Geçici Meslek Uygulaması Cezası

Madde 93: Geçici olarak meslek uygulamasından uzaklaştırılanlar, mesleklerini uygulayamadıkları gibi, mesleklerinin uygulanması için imza da kullanamazlar. Aksine hareket edenlerin cezaları bir kez daha artırılır.

Odadan İhraç Cezası

Madde 94: Odalardan çıkarılma kararı, ancak genel hükümlere göre medeni haklarını kaybetmiş olanlar ya da meslek toplumundan uzaklaştırılmalarında kesin zorunluluk görülenler hakkında verilebilir.

Oda Denetleme Kurulu

Madde 95: Oda Denetleme Kurulu en az üç asıl, üç yedek üyeden oluşur ve Oda Genel Kurulu tarafından seçilir. Oda denetlemelerinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Odalar Denetim Yönetmeliği uygulanır. Denetleme Kurulu asıl ve yedek üye sayısı Oda tüzüğü ya da ana yönetmeliğiyle belirlenir. Nedeni ne olursa olsun, üst üste üç kez toplantıya ya da denetimlere katılamayacağını bildiren Oda Denetleme Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki ilk yedek üye geçer. Oda Genel Kuruluna, Genel Kurul tarihinde asıl Denetleme Kurulu üyeleri doğal delege olarak katılır.

Oda Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 96: Oda Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Odaların hesaplarını ve bunlara bağlı bütün işlemleri ve bu hesapların ve işlemlerin TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliğine uygunluğunu en az üç ayda bir denetleyerek, hazırlayacağı raporu, biri dosyasında saklanmak üzere, öteki bilgi bakımından Birlik Yönetim Kuruluna gönderilmek üzere, iki kopya olarak Oda Yönetim Kuruluna vermek.

b) Odanın hesap işleri ile Yönetim Kurulunun hazırladığı bilanço, yeni yıl bütçesi ve personel kadroları hakkında raporunu, Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere hazırlamak.

c) Zorunlu durumlarda oybirliği ile verecekleri kararla, Oda Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulundan istemek.

Oda Danışma Kurulu

Madde 97: Oda Danışma Kurullarının kuruluş, çalışma biçimi ve yetkileri, Oda tüzük, ana yönetmelik ve ilgili yönetmeliklerde belirlenir.

Oda Gelirleri

Madde 98: Odalar mali işlerini TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliğine ya da bu Ana Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere çıkaracakları daha ayrıntılı mali işler yönetmeliklerine göre yürütürler. Odaların gelirleri şunlardır.

a) Her Oda tarafından, mevcut olanak ve koşullara göre kendi tüzük ve ana yönetmelikleriyle belirlenen miktarda ve bir kez olmak üzere alınacak olan üye kayıt ücretleri.

b) Aynı biçimde belirlenen, üye yıllık ödentisi.

c) Oda tarafından kamu kuruluşlarına, özel kurum ya da kişilere yapılan hizmet karşılığı alınan ücretler.

d) İlgililere gereğinde verilecek belgelere karşılık, Oda Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre alınacak belge ücreti.

e) Her türlü yayın geliri.

f) Para cezaları.

g) Ortaklıklardan doğan kârlar.

h) Mesleki yarışmalarda derece ve mansiyon kazananlarla jüriye üye seçilenlerin alacakları paraların yüzde beşleri. i) Diğer çeşitli gelirler.

Üyelerin Yıllık Ödenti Yükümlülüğü

Madde 99: Yıllık ödenti, üyelerden, Odasının vereceği karara göre peşin olarak ya da eşit taksitlerle alınır.

Geçmiş yıllara ait üye ödentisi, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır.

Her türlü ödenti ile öteki para cezalarını, yazılı bildirim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde bağlı bulundukları Odaya ödemeyenler hakkında, İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre kovuşturma yapılır.

Adreslerini değiştiren üyeler, yeni adreslerini Odalarına bildirmedikçe, eski adreslerine yapılan bildirimler üyeye iletilmiş sayılır.

Üyeliği ile ilgili bilgilerdeki değişiklikleri bildirmemesi nedeniyle oluşacak her türlü hukuki sorumluluk üyeyi bağlar. Oda bu nedenle üyenin haklarını kısıtlayıcı herhangi bir işlem yapamaz.

Seçimler

Madde 100: Birlik ve Odaların organ seçimleri, kanunda belirlenen hususlara uygun olarak, yargı gözetiminde ve gizli oyla yapılır. Başkanlık Divanı, görevlendirilecek komisyon ve komite gibi kurullar üyelikleri için seçimler, aksine bir karar alınmadıkça açık oyla yapılabilir.

Seçimlerde Aday Sayısı ve Seçilme Biçimi

Madde 101: Oda Genel Kurullarında bir göreve, en az o göreve seçilecek asıl ve yedekler toplamı kadar aday gösterilir. Asıl ve yedek üyeler ayrı ayrı duyurulur. Asıllar ve yedekler, oy pusulalarında kendilerine ayrılmış bölümlere yazılır. Oy pusulalarına yazılı isimler, asıl ve yedek üye toplamından fazla olamaz. Asıllar kendi aralarında, yedekler kendi aralarında, aldıkları oy sayısına göre sıralanır.

Birlik Genel Kurulunda yapılan seçimlerde, eşit oy alanlar arasında kura çekilir. Oda Genel Kurullarında ise, oyların eşit olması durumunda, sicil numarası küçük olan üye seçilmiş sayılır.

Oy Pusulaları

Madde 102: Birlik Yönetim Kurulu seçiminde kullanılacak oy pusulalarının, her Oda için ayrılmış bölümleri olması gerekir.

Oda ve Birlik Organlarında Aynı Anda Yer Alma Koşulları

Madde 103: Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur kurullarından birisine seçilmiş olanlar, Birlik Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliklerinden birine seçilebilirler. Yalnız Oda Yönetim ve Onur Kurulu üyeleri, Yüksek Onur Kurulu üyeliğine seçilemezler. Oda Denetleme Kurulu üyeleri, Birlik organlarının herhangi birisine seçilebilir.

Aynı Göreve Yeniden Seçilme

Madde 104: Seçim süresi biten üyeler, aynı göreve yeniden seçilebilirler.

Birlik Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi

Madde 105: Birlik Yönetim Kuruluna, Odalardan gösterilen adaylardan, biri asıl, ikisi yedek olmak üzere seçilir.

Yüksek Onur Kurulu Üyelerinin Seçimi

Madde 106: Yüksek Onur Kurulu üyeleri, Odalardan gösterilen birer aday arasından seçilir.

Birlik Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi

Madde 107: Denetleme Kurulu üyeleri, Odalardan gösterilen birer aday arasından seçilir.

Aday Gösterme

Madde 108: Oda Genel Kurullarında yapılacak seçimler için, her üye kendisini ya da onayı alınmak kaydı ile başka bir üyeyi aday gösterebilir. Aday olmak için Genel Kurula katılmak zorunlu değildir. Ancak Genel Kurulda bulunmayan adayların adaylıkları için yazılı onaylarının alınması zorunludur.

Çeşitli Hükümler

Üyelik ile İlgili Temel Hükümler

Madde 109 : Üyelik için aşağıdaki hükümler geçerlidir:

a) Türkiye‘deki mühendis, mimar ve şehir plancıları, mesleklerinin uygulanmasını gerektiren işlerle uğraşabilmek ve mesleki öğretim yaptırabilmek için, meslek disiplininin ilgili olduğu Odaya kaydolmak ve kimlik belgelerini her yıl onaylatarak, üyeliklerini korumak zorundadırlar.

b) Kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında, asli ve sürekli görevlerde çalışan mühendislik ve mimarlık meslekleri mensuplarının, meslek ve ihtisaslarıyla ilgili Odaya girmeleri, isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki bakımdan Odaya kayıtlı meslektaşlarının yetkileri ile haklarına sahip ve onların ödev ve sorumlulukları ile yükümlüdürler.

c) Silahlı Kuvvetler mensupları, Birliğe bağlı Odalara üye olamaz ve organlarında görev alamazlar. Ancak, üye olmamaları, kanunlarda belirtilen diğer kayıt ve şartlara uymak kaydıyla, meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmalarına, mesleki hizmetleri yürütmelerine, yetkilerini kullanmalarına, mesleki eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle kuruluşun bilimsel çalışmalarına katılmalarına, meslek kural ve koşullarına uymak yükümlülüklerine, haklarında Onur Kurullarınca disiplin cezası uygulanmasına, özel kanunların öngördüğü kayıtlarla mesleklerini serbestçe icra etmelerine, resmi ya da özel bir görev almalarına engel teşkil etmez.

d) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan yedek subaylar ile er ve erbaşların üyelikleri, askerlik hizmetleri süresince askıda kalır. Bu hal, kanunlardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve

haklarını ortadan kaldırmaz. Önceden haber vermek ve dönüşlerinde belgelendirmeleri kaydıyla askerlik süresince üyelik ödentilerinden muaf tutulabilirler.

Oda Üyeliğini Sürdürme Zorunluluğu

Madde 110 : Diploma ya da ruhsatname almak suretiyle, Türkiye‘de mesleklerini uygulayabilecek duruma gelmiş olan mühendis, mimar ve şehir plancıları, hemen meslek ya da uğraşı konuları ile ilgili bir Odaya başvurarak kaydolmak ve bir kimlik belgesi almak zorundadırlar. Oda kimlik belgesi almayanlar ya da üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmediği için ya da başka disiplin nedenleriyle, kimlik belgesi yenilenmemiş ya da onaylanmamış olanların, mesleklerini uygulamaları yasaklanır. 109 uncu maddedeki istisnai hükümler saklıdır.

Yabancı Mühendis ve Mimarların Uyacakları Kurallar

Madde 111 : (Değişik : RG-12/09/2004 -25581)

Yabancıların çalışma izni müracaatlarında "TMMOB Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İzni ve Geçici Üyelik Müracaatlarının Değerlendirilmesinde Yapılacak İş ve İşlemler ile Değerlendirme Usul, Esas ve Koşullar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır. Türkiye‘de faaliyet gösterecek yabancı kuruluş ve kişiler aşağıdaki kurallara uymakla yükümlüdürler:

a) Türkiye‘de devlet daireleri ile resmi ve özel bütün kurum ve kişilere karşı, doğrudan doğruya ya da yerli kurumlarla birlikte iş yüklenen yabancı müteahhit ya da yabancı kurumlarla, Türkiye‘de her türlü mühendislik ve mimarlıkla ilgili bir iş yapacak ya da tesis kuracak yabancı mimar, mühendis ve sermayedarlar, bu taahhüdün ya da girişimin mimarlık ve mühendislik işlerinde Türk mimar ve mühendisleri ile işbirliği yapmaya, işletme işlerinde kendi uzman elemanları yanında, Türk mühendis ya da mimarlarını da çalıştırmaya zorunludurlar. b) Kurum ya da kişilerin kullanacakları ya da getirecekleri yabancı mimar ya da mühendislerin Türkiye‘de çalışabilmeleri için, bunların sayısını, kimliğini, bitirdikleri okulu, şimdiye kadar yaptıkları işleri, ne kadar süre ile ve hangi iş için bağlandıklarını, Türkiye‘de verecekleri ücretleri belgelerle bildirmeleri, bunların yalnız o işte çalışacaklarını taahhüt etmeleri ve bu konuda Oda ve Birlik Yönetim Kurulu kararı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘ndan çalışma izni almış olması gerekir.

c) Çalışma izni verilen iş alanının dışında iş yaptığı saptanan yabancı mimar ya da mühendisin, geçici üyeliği gerekçeli Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılır ve izin işleminin iptali için gerekli işlem başlatılır.

Yabancı Mühendis ve Mimarların Yükümlülükleri

Madde 112 :Türkiye‘de çalışmasına izin verilen yabancı mühendis ve mimar ve şehir plancıları aşağıdaki hükümlere tabidir:

a) 111 inci madde gereğince gelen yabancı meslek mensupları, Türkiye‘de bir aydan fazla kaldıkları takdirde, mesleklerine ya da konularına göre bir Odaya başvurarak, geçici üye kaydolunurlar ve 98 inci maddenin (a) ve (b) bentlerindeki yükümlülükleri yerine getirirler.

b) Geçici üyeliği sona erenlerden, çalışma süresi uzatılanlar, her defasında yeniden 98 inci maddenin (a) ve (b) bentlerindeki yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.

c) Jüri üyesi ve yarışmacı olarak gelen yabancılar ise, Türkiye‘de bir aydan az da kalsalar, 98 inci maddenin (h) bendindeki hükümlere bağlıdırlar.

Unvan Kullanılması

Madde 113 : Yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar ve şehir plancıları kanun ile kendilerine verilmiş unvandan başka her hangi bir unvanı kullanamazlar. Bunları çalıştıran resmi ve özel kurumlarda, kadro unvanları yanında, bu meslek unvanlarını da kullanırlar.

Üyelikten Ayrılma

Madde 114 : Herhangi bir nedenle mesleki etkinliğini sürdürmek istemeyen, yedek subaylık ve erlik hariç olmak üzere silahlı kuvvetler mensubu olan ya da kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında asli ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler; bu durumu bağlı olduğu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda Kimlik belgesini geri vermek ve o tarihe kadarki üyelik ödentilerinin tamamını ödemek koşuluyla, Odadan ayrılabilirler. 6235 sayılı TMMOB Kanunu ve bu ana yönetmelik hükümleri bundan sonra bu kişiler için uygulanmaz. İlgili kanunlar ve bu Ana Yönetmelikteki istisnai hükümler saklıdır.

Yeniden Üyelik Başvurusu

Madde 115 : Odadan çıkan üyenin, yeniden başvurması üzerine Odaya alınması işlemleri, bütünüyle yeni bir üye kaydı gibi yapılır.

Yolluk ve Zorunlu Giderler

Madde 116 : Odalar tarafından Birlik Genel Kuruluna gönderilen delegeler ile Birlik Yönetim Kuruluna seçilen üyenin yolluk ve zorunlu giderleri, temsil ettiği Oda tarafından ödenir.

Üye Bilgilerinin Gizliliği

Madde 117 : Odalar, üye adreslerini hiç bir şekilde dışarıya veremez, ancak mesleki araştırma ve meslekle ilgili tanıtım yapan kurum ve kuruluşlarca üyelere postalanması talep edilen tanıtım broşür ve benzeri matbuat için posta masrafları çeşitli giderler ve adres başına ilgili Oda Yönetim Kurulunca belirlenecek uygun bir ücret alınarak, ilgili Oda tarafından üyelere gönderilir.

Birlik Ana Yönetmeliğinin Üstünlüğü

Madde 118 : Birlik Ana Yönetmeliği, sıra ve düzen bakımından Oda ana yönetmeliklerinin üstündedir. Oda ana yönetmeliklerinde bulunmayan konularda ya da Birlik Ana Yönetmeliğindeki hükümlerle Oda ana yönetmeliklerindeki hükümlerin çelişmesi halinde, Birlik Ana Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Birlik ve Oda yönetmelikleri için de aynı sıra ve düzen geçerlidir.

Oda Yönetmeliğinde Uyulacak Hususlar

Madde 119 :Bu Ana Yönetmeliğe dayanılarak çıkartılacak Oda ana yönetmelikleri ve diğer yönetmeliklerde aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Yönetmelikler, TMMOB ve Odalar Tüzük, Ana Yönetmelik, Yönetmelik ve Yönergelerin Hazırlanmasına İlişkin Esaslar Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanır.

b) Odalar, diğer Odaların uzmanlık alanlarına ilişkin yönetmelik çıkartamazlar ya da kendi yönetmeliklerinde bunlara ilişkin düzenlemeler getiremezler.

Oda Yönetmeliklerinin Değiştirilmesi

Geçici Madde 1 :Oda ana yönetmeliği ve yönetmeliklerini, bu Ana Yönetmelik doğrultusunda değiştirmek üzere, Birlik Yönetim Kurulunun onayı alınmak koşuluyla, Oda Yönetim Kurulları görevli ve yetkilidirler. Oda Yönetim Kurullarınca yapılan değişiklikler, Birlik Yönetim Kurulunca kabul edildikleri tarihten itibaren yürürlüğe girer ve ilk Genel Kurulun onayına sunulur.

Üyelerin Kayıt Oldukları Odanın Meslek Alanında Hizmet Vermesi

Geçici Madde 2 : Şehir Plancıları Odasının halen üyesi olanlar ve faal olarak yalnızca bu meslek alanında hizmet üretenlerin üyelik hakları; durumlarının Medeni Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddesi

hükümlerine uyması ve yalnızca Şehir Plancıları Odası üyesi olmaları kaydıyla hakları saklıdır. Bu ve benzeri durumlarda olanlar yalnızca kayıtlı bulundukları Odanın meslek disiplinine yönelik hizmet üretebilirler. Aynı meslek disiplini ile ilgili aldıkları eğitim üzerine aldıkları eğitim ile mühendis ya da yüksek mühendis unvanı alanların unvanı saklıdır.

Yürürlük

Madde 120 : Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 121 : Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

 

 

Dosyalar

TMMOB 43. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği (203 KB)

YÖNETMELİKLER BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm yönetmeliklere toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Yönetmelikler bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel yönetmelikler için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
NECATİBEY CADDESİ NO:57 KIZILAY-ANKARA
TEL : +90 312 294 30 00   FAKS : +90 312 294 30 88
e-POSTA : imo@imo.org.tr